สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

จำนวน 46 รายการ

รายละเอียดของโครงการ

เอกสารประกอบโครงการการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 Dimensional Model ปีที่สำรวจ 2557 - 2562

2563
เอกสารอ้างอิง
Dimensional Model ปีที่สำรวจ 2563

รายงานสถิติ
2562
เอกสารอ้างอิง
Dimensional Model ปีที่สำรวจ 2557 - 2562

รายงานสถิติ