สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

จำนวน 36 รายการ

รายละเอียดของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกนั้นได้จัดทำส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ ต่อมาสำนักงานสถิติแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าหากนำข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเผยแพร่ทั่วไป จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจในข้อมูลด้านนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้เริ่มดำเนินการจัดทำรายงานเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และได้กำหนดแผนที่จะทำการสำรวจทุก 5 ปี การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2565 นี้ นับเป็น การดำเนินการครั้งที่ 7 และเนื่องด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และเกิดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ เป็นจำนวนมาก ซึ่งการบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ที่ติดเชื้อ ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จึงเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินกิจการด้านการพยาบาลของประเทศ ต่อไป2565
เอกสารอ้างอิง


รายงานสถิติ