สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร

จำนวน 48 รายการ

รายละเอียดของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ครั้งแรก ในปี 2519 สำหรับการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเริ่มตั้งแต่ปี 2544 และได้ดาเนินการสำรวจ มาแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง (พ.ศ. 2519 - 2557) การสำรวจในปี 2560 เป็นการสำรวจครั้งที่ 18 เพื่อให้ประเทศไทย มีข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญในเรื่องของการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ ์ สำหรับให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน สามารถนาไปใช้ประเมินสถานการณ์การบริโภค ยาสูบและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยได้2560
เอกสารอ้างอิง


รายงานสถิติ
2557
เอกสารอ้างอิง


รายงานสถิติ
2554
เอกสารอ้างอิง


รายงานสถิติ
2550
เอกสารอ้างอิง


รายงานสถิติ