สำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดของโครงการ2551
เอกสารอ้างอิง


รายงานสถิติ