สำมะโนประชากรและเคหะ

จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดของโครงการ

สำนักงานสถิติ​แห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปี พ.ศ. 2503 และต่อมาในปี 2513 2523 2533 และ 2543 โดยในการทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งต่อไป จะจัดทำในปี พ.ศ. 25532553
เอกสารอ้างอิง
Data Dictionary Dimensional Model

รายงานสถิติ